Plánovaný vrh "A"
03. 11. 2018

Plánovaný vrh "A"

Je tu chvíle, na kterou jsme se dlouho těšili, půjde-li vše podle našich představ, v zimě 2018 bude na světě náš vrh "A". Dlouho jsme přemýšleli a vybírali, jaký pes by byl vhodný k naší vysněné holce "Bea", což nebyl jednoduchý úkol. Chceme, aby náš chov byl přínosem a splnil naše očekávání a velké cíle do budoucna. Ani ve snu by nás ovšem nenapadlo a jsme velice poctěni, že můžeme spolupracovat s Lenkou Svobodovou a její  CHS Gasko Prim, která je  jednou z nejlepších chovatelských stanic nejen v Čechách. Pes, kterého připustíme k Beatris Without Borders "Bea", je nám dobře známý Because Of You Gasko Prim "Bruno". S Lenkou se pravidelně navštěvujeme a trávíme spolu s našimi Borderkami spousty času a to nejen na výstavách, ale i v osobním životě.

"Bruno" je černo-bílý pejsek, který si nás získal především svou úžasnou povahou. Je to velice přátelský, inteligentní a kontaktní pes, který miluje lidskou společnost,  Lenka se s Brunem věnuje výstavám, kde téměř vždy exceloval a také canisterapii, kde je úžasný společník právě díky své empatii a milé povaze. "Bruno" má úspěšně splněnou doživotní zkoušku z Canisterapie, je zdravý, plnochrupý a exteriérově krásný pes, s úžasným rodokmenem a s naprosto čistým bonitačním kódem, což jen potvrzuje naše slova. 

"Bea" je naše úžasná trikolórní holka, která by se pro nás rozdala. Každého zaujme svou povahou a láskou k lidem. Vyniká především v kynologii, kde má již pět zkoušek z poslušnosti a všeobecně ve všech psích sportech, které jsme si mohli vyzkoušet. Extrémně rychle se vše učí a baví jí jakákoliv činnost s jejími páničky. "Beuš" také má úspěšně absolvovanou doživotní zkoušku z canisterapie. Je to Zdraváplnochrupá a exteriérově krásná fena, která se ani na výstavách neztratila a přivezli jsme si už spousty úspěchů. Více informací zde beorlica.cz/Beatris.

"Bruno" s "Beou" si neuvěřitelně sedli a dokonale se doplňují. Očekáváme povahově vyrovnané a kontaktní štěňátka, dokonalé parťáky pro život.

Planning "A" litter

There is a moment we have been looking forward to, if everything goes according to our ideas, in the autumn-winter 2018 will be our litter "A" in the world. We've been thinking for a long time and choosing which dog would be perfect for our dream girl, "Bea," which was not a simple task. We want our breeding to benefit and meet our expectations and big goals for the future. However, it would not have occurred to us in the dream, and we are very honored to be able to cooperate with Lenka Svobodová and her CHS Gasko Prim, which is one of the best breeders not only in the Czech Republic. The dog we admit to Beatris Without Borders "Bea" is well-known for us because of you Gasko Prim "Bruno". With Lenka, we regularly visit and spend a lot of time with our Border Collies, not only at exhibitions but also in personal life.

"Bruno" is a black-and-white dog, who has earned us with his amazing nature. He is a very friendly, intelligent and contact dog who loves human society. Lenka and Bruno are dedicated to exhibitions where he has almost always excelled and canistherapy, where he is an amazing companion because of his empathy and kindness. "Bruno" is a healthy, full-teeths and out-of-the-way beautiful dog, with an amazing pedigree and a purely bonitative code, which only confirms our words.

"Bea" is our amazing tricolor girl who would give us away. Everyone will be fascinated by their character and their love for the people. It excels primarily in cynology, where it has five tests of obedience and generally all dog sports that we could try. Extremely fast, she learns everything and enjoys any activity with her masters. A healthy, full-teeths and exquisitely beautiful female, which has not lost even on exhibitions and has brought us a lot of successes.

"Bruno" and "Bea" sit down incredibly and complement each other perfectly. We expect character-balanced and contact puppies, perfect partners for life.